Main Menu

Nyereményjáték

Nyereményjáték szabályzat

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Yellow Car Kft. (2769 Tápiószőlős Kölcsey út 13.) által üzemeltetett http://ezer-apro.hu/nyeremenyjatek weboldalon elérhető nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi egyedi feltételekkel. 

A Játékok szervezője és lebonyolítója a Yellow Car Kft. (továbbiakban: Yellow Car)

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 

1. A Játékban résztvevő személyek

 

A Játékban részt vehet minden 18. életévet betöltött természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel és magyar adóazonosító jellel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban:Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);

egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;

a Ezer-apró.hu Partnerprogramban részt vevő cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.).

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Yellow Car nem értesíti a Játékost. A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

2. A Játék leírása

Azok a Játékosok, akik 2015. június 1. és 2015. július 19. között maradéktalanul teljesítik a leírt részvételi feltételeket (feladnak egy új hirdetést a Ezer-apró.hu oldalon), részt vesznek a sorsoláson, melyen az 5. pontban meghatározott nyaralást sorsolja ki a Yellow Car. Azon Játékosok, akik hirdetésüket Facebook-on nyilvánosan megosztják, 10 további utalványt nyerhetnek.

3. A Játék időtartama

A Játék 2015. június 1. és 2015. július 19. között zajlik.

A Játékban részt venni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 24.00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése utáni hirdetésfeladások nem vesznek részt a Játékban.

4. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Játék részvételi feltételei:

a www.ezer-apro.hu weboldal (továbbiakban: Weboldal, Ezer-apró.hu) Felhasználási feltételeiben foglalt módon (valós és hiánytalan adatokkal) történő regisztráció vagy meglévő Ezer-apró.hu regisztráció,

a Játék időtartama alatt bármilyen új hirdetés feladása a Ezer-apró.hu oldalán a Játék időtartama alatt.

A Játékos növelheti nyerési esélyét azzal, ha több új hirdetést ad fel a Ezer-apró.hu oldalán. A Játékos annyiszor vesz részt a sorsoláson ahányszor új hirdetést ad fel a Játék időtartama alatt.

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Yellow Car-nak nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson. A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.

5. Nyeremény

A játék főnyereménye: TUNÉZIA, PORT EL KANTAOUI: EL MOURADI CLUB SELIMA 3*, ALL INCLUSIVE két fő részére. Felhasználható: 2016. november 15-ig.

Azon játékosok között, akik Facebookon nyilvánosan megosztják hirdetésüket, további nyeremények is kisorsolásra kerülnek.

Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A nyeremények másra át nem ruházhatóak és pénzre át nem válthatóak. A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Yellow Car és a Játékos kötelesek együttműködni.

A Yellow Car vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A Yellow Car nem vállalja a nyeremények átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését. A Yellow Car az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.

6. Sorsolás

A sorsolások 2015. július 22-én 10:00-kor történnek egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal, a Yellow Car három munkavállalójából álló sorsolási bizottság valamint egy független ügyvéd előtt, melyről a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül

A sorsolás alkalmával 1 fő pótnyertes sorsolása is történik. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, vagy visszautasítja, a nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá.

A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.

7. Nyertesek értesítése

A nyertest a Ezer-apró.hu regisztráció során megadott e-mail címen – a sorsolást követő 7 munkanapon belül – értesítjük.

A Yellow Car a nyertes(ek) nevét (vezetéknév kezdőbetűje és keresztnév megjelöléssel) és lakóhelyét a város megnevezésével a Ezer-apró.hu Facebook oldalán 2015. július 23-án teszi közzé.

Aki a weboldalon közzétett nyertesként felismeri magát, kérjük, jelentkezzen a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen neve, postacíme megírásával.

Amennyiben az értesítést követő 15 napon belül nem kapunk a kiértesített nyertestől visszajelzést, úgy a nyertes helyére a pótnyertes lép elő.

8. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Játékosok kötelesek együttműködni a Yellow Car-al a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele a sorsolást követő 15 munkanapon belül nem történik meg, úgy a nyertes helyére a pótnyertes lép elő. A pótnyertesnek 15 napon belül vissza kell jeleznie a nyeremény átvételével kapcsolatban és a kiértesítés időpontjától számított 15 napon belül jogosult a nyeremény átvételére. Amennyiben a nyeremény átadása a pótnyertes részére meghiúsul, úgy a Yellow Car új pótnyertest sorsol mindaddig, amíg a nyeremény átadásra nem kerül.

A nyeremények átvétele a Yellow Car Szolnoki székházában történik, személyesen, munkanapokon, előre egyeztetett időpontban, 10-17 óra között, a személyazonosságot igazoló dokumentumok bemutatásával, vagy postai úton a nyertes által megadott postai címre történő ajánlott tértivevényes postázással. 

A nyeremény kézbesítésével kapcsolatos észrevételek és reklamációk a Yellow Car-nál tehetők meg.

A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 15 napon belül köteles tájékoztatni a Yellow Car-t.

A nyereményt a nyertes Játékos helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a Yellow Car-t előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a Yellow Car részére átadja.

9. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztató, valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

A személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a Yellow Car nyereményjáték adatbázisába kerüljenek (adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-67979/2013.), és azokat a Yellow Car az Adatkezelési Tájékoztató III.1. j) pontjában meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint:

megadott adataikat (név, e-mail cím, lakcím) – a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve - legfeljebb a sorsolást követő 12 hónapig kezelje;

a nyertes Játékos(ok) név és lakcím adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott  elévülési ideig megőrizze;

a nyertes Játékos nevét (vezetéknév kezdőbetűje és keresztnév megjelöléssel) és városát a sorsolást követő 120 napig a Ezer-apró.hu Facebook oldalán      kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegye.

A Yellow Car adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) és egyéb a jelen Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a Yellow Car Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.

 10. Felelősség

Az adatok hiányosságáért (név-, címelírás, stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Yellow Car nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékban történő részvétel során (vagy azt követően) a Yellow Car-nak általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Yellow Car kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Yellow Car-val vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Yellow Car a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Yellow Car nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Yellow Car nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

11. Egyéb

A Yellow Car fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 60 napig elérhető a http://www.ezer-apro.hu/nyeremenyjatek weboldalon.

Amennyiben a Játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Ezer-apró.hu regisztráció során megadott e-mail címről az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre!